วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 สารละลายกรด - เบส
เรื่อง กรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์
สอนครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 จำนวนนักเรียน 45 คน /ห้อง
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
ผู้สอน นางสาวปวีณา รอดเจริญ ค.บ.4 วิทยาศาสตร์
______________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์สำรวจตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย สมบัติของสารละลายกรด สมบัติของสารละลายเบส การใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรด-เบส การใช้อินดิเคเตอร์และ pH มิเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบส รวมทั้งกรด-เบสที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนอธิบายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
1.นักเรียนจำแนกกรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
กรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
1.กรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นจำแนกกรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
1.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
1.2 นำเสนอสื่อเนื้อหาบนกระดาน แล้วตั้งคำถามจำนวน 3 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่าสารละลายกรดในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง
นักเรียนทราบไหมว่าสารละลายเบสในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง
นักเรียนทราบไหมว่าสารละลายกรด-เบสจำแนกการใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
1.3 อธิบายเนื้อหากรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนทำคำถามท้ายบทเรียนลงสมุดของนักเรียนทุกคน
1.4 ปฏิบัติภาระงานตามหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โดยให้ทำทุกคน
1.5 ฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนทำคำถามท้ายบทเรียน
1.6 นำเสนอผลงาน
1.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.กิจกรรมจำแนกกรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
1.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
1.2.เนื้อหาเรื่อง กรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม, คำถามจำนวน 3 คำถาม
1.3.เนื้อหาเรื่อง กรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
1.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
1.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
1.6.บัตรกำหนดเวลา
1.7.ประเมินผลสรุป
การวัดและประเมินผล
การวัดผล
1.วัดผลการจำแนกกรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
การประเมินผล
1.ประเมินผลการจำแนกกรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมพบว่า นักเรียน ............... คน จำแนกกรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่อง กรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวปวีณา รอดเจริญ)